Jyllinge Løbeklub

skoene på - og ud i det blå!

  Jyllinge Løbeklub  

Generalforsamling i Jyllinge Løbeklub 2019

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 på Spraglehøj

Dagsorden:

A. Valg af dirigent.

B. Formanden aflægger beretning.

C. Kassereren fremlægger revideret regnskab.

D. Behandling af indkomne forslag.

E. Fastsættelse af kontingent.

  • Budget 2019 fremlægges til understøttelse af forslået kontingent på 400 kr. for sæsonen 2019/2020.

 

F. Valg til bestyrelse og suppleanter.

På valg i ulige år dvs. 2019

  • Næstformand – Finn Petersen ( villig til genvalg )
  • Kasserer – Kenni Strømberg Hansen ( villig til genvalg )
  • Medlem – Carsten Jørgensen ( villig til genvalg )
  • Medlem – Berit Kristensen ( villig til genvalg )
  • Suppleant 1
  • Suppleant 2
  • Revisorsuppleant


Bestyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at søge valg til
bestyrelsen på generalforsamlingen. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

G. Eventuelt.HUSK!


Forslag der ønskes forelagt til vedtagelse på generalforsamlingen, skal ifølge
klubbens vedtægter være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 26. februar 2019.
( formand@jyllinge-loebeklub.dk )
Indkomne forslag vil kunne ses på klubbens hjemmeside inden generalforsamlingen.

Vel mødt,
Bestyrelsen